ROEN
Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar

 

 

 


Despre noi


Asociaţia se organizează şi funcţionează în scopul creării şi consolidării cadrului general necesar promovării şi susţinerii intereselor profesionale ale membrilor săi şi perfecţionării cadrului juridic al activităţii sistemului financiar- bancar.
Asociaţia urmăreşte protejarea şi promovarea drepturilor membrilor săi, privind exerciţiul profesiei de consilier juridic şi a intereselor legitime ale persoanelor juridice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea.
Obiectul de activitate al asociaţiei îl constituie desfăşurarea unor programe de perfecţionare în domeniul financiar - bancar, de susţinere  a intereselor profesionale şi de promovare a acţiunilor necesare perfecţionării cadrului juridic al activităţii bancare.
De asemenea, asociaţia întocmeşte, modifică tabloul anual al consilierilor juridici, membrii ai asociaţiei, comunicându-l celor în drept, conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic..

Statutul  asociaţiei


În realizarea obiectului său specific, asociaţia desfăşoară în principal următoarele activităţi:
a) identificarea problemelor specifice consilierilor juridici care activează în cadrul sistemului financiar - bancar;
b) stabilirea unor puncte de vedere comune, pentru soluţionarea unitară şi în spiritul legii a problemelor identificate;
c) perfecţionarea profesională continuă a membrilor săi;
d) apărarea şi promovarea drepturilor membrilor săi;
e) organizarea de întâlniri periodice ale membrilor săi pentru dezbaterea unor teme ştiinţifice specifice domeniului de activitate financiar- bancar şi a altor teme juridice de larg interes, putând face propuneri de lege ferenda autorităţilor cu iniţiativă legislativă, pentru perfecţionarea cadrului legislativ existent;
f) organizarea de simpozioane şi elaborarea de tematici de studiu în domeniul financiar- bancar, fiscal, comercial, precum şi în legătură cu orice act normativ ce vizează activitatea profesională a membrilor;
g) asigurarea şi, după posibilităţi, susţinerea financiară a participării membrilor la activităţi cu caracter ştiinţific în ţară şi în străinătate, în baza aprobării Consiliului Director;
h) apărarea, prin mijloace legale, a statutului profesional, prestigiului şi demnităţii profesiei de consilier juridic din sistemul financiar- bancar;
i) stabilirea şi dezvoltarea de legături cu asociaţii, uniuni, fundaţii, şi orice alte organizaţii legal constituite, din ţară şi străinătate, care au scop similar;
j) constituirea bazei materiale şi fondurilor proprii, în condiţiile prezentului statut, pentru susţinerea activităţilor specifice;
k) desfăşurarea, în condiţiile legii, de activităţi economice necesare realizării scopului şi obiectului de activitate al asociaţiei, fără ca prin aceasta să fie afectat caracterul nelucrativ al asociaţiei;
l) organizarea de activităţi culturale, de recreere şi de destindere, putându-şi crea sau închiria baze proprii de recreere sau de destindere, în acest scop;
m) desfăşurarea de orice alte acţiuni compatibile cu scopul şi obiectul său de activitate, în condiţiile legii.

În îndeplinirea atribuţiilor sale specifice, asociaţia va putea încheia, prin organele sale de conducere, contracte, acorduri, înţelegeri şi alte convenţii cu organizaţii similare şi cu orice alte persoane juridice şi fizice. De asemenea, după obţinerea tuturor aprobărilor cerute de lege, va putea edita şi difuza cărţi, reviste, materiale audio- vizuale şi alte asemenea produse cultural – ştiinţifice.


 

 

 

| Tags: statut, acjsfb, financiar, bancar, juridic | Ultima actualizare: 25.02.2013 |


Copyright © 2020 - ACJSFB.RO - Toate drepturile rezervate
Powered by MYSET-CMS 2.2